03

Resultaten ten bate van onze klanten

Wij willen graag tevreden klanten en zetten dan ook alles op alles om de kwaliteit en de efficiëntie van onze diensten te verbeteren. En dat werpt zijn vruchten af. Onze inspanningen vinden een positieve weerklank bij al onze klanten.

Tarieven onder controle, een kortere interventietermijn, investeringen in hoogtechnologisch materiaal … we ondernemen erg uiteenlopende acties om de ervaring met Sibelga aangenaam en positief te maken voor onze klanten. We zijn ook voortdurend proactief op zoek naar manieren om onze diensten te verbeteren. Een dynamische aanpak waarvoor ons een certificaat werd toegekend.

Sibelga Rapport Annuel 2017 Resultaten ten bate van onze klanten

Een beheerste prijsstijging

Van 2007 tot 2017 zagen we met z’n allen het bedrag op onze elektriciteits- en gasfactuur stijgen. Toch is uit een studie van de Creg, de federale energieregulator, gebleken dat die prijsstijging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veruit het kleinst gebleven is en in lijn ligt met de inflatie. Hoe vertaalt zich dat in cijfers?

Voor elektriciteit

 • ++20.1, %

  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • ++43.5 %

  in Wallonië

 • ++114.7 %

  in Vlaanderen

Voor gas

 • ++7.2 %

  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • ++28.3 %

  in Wallonië

 • ++7.9, %

  in Vlaanderen

Een gunstige situatie dus in Brussel, maar hoe komt dat nu? Door de bewuste beheersing van de distributiekosten door Sibelga en Brugel, maar ook door de redelijke keuzes op het vlak van steun aan hernieuwbare energie die de voorbije 10 jaar werden gemaakt.

Hernieuwing van de ISO 9001-certificering

ISO 9001 is een internationale norm die de na te leven kwaliteitsvereisten vastlegt. Een certificeringsorganisme levert een certificaat af na een audit. Dat certificaat is drie jaar geldig.

 • Waarom is een certificering nodig? Bij de uitvoering van onze opdrachten hechten wij veel belang aan de kwaliteit en de continue verbetering van onze activiteiten.
 • Hoe verliep de audit? De firma Lloyd’s analyseerde onze activiteiten en de manier waarop we ze verbeteren om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. De audit draaide vooral om het beheer van onze activiteiten ‘als een goede huisvader’. Lloyd’s wou weten wat we doen, maar ook ‘hoe’ we het doen.

Resultaat: Die audit resulteerde in de hernieuwing van onze certificering, en in verbeterpistes die binnen een termijn van 3 jaar in praktijk moeten worden gebracht.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Minder stroomstoringen ‘laagspanning’

Na het historische record van vorig jaar, is het geboekte resultaat gehandhaafd als het gaat over storingen op het hoogspanningsnet (dus op het niveau van een wijk). Bekijken we het resultaat voor laagspanning (op het niveau van een straat), dan zien we dat de duur van de storingen dit jaar nog is afgenomen.

Omdat we ernaar streven die cijfers volgend jaar nog verder te doen dalen, zetten we onze inspanningen op het vlak van infrastructuur en service verder.

Onbeschikbaarheid van het elektriciteitsnet in minuten

Tijdige herstelling van de openbare weg

Voor herstelwerken aan de openbare weg doet Sibelga systematisch een beroep op onderaannemers. Die werken vormen de laatste fase van een werf na onze technische interventie. Voor de herstelling geldt een vergunningstermijn die door de gemeente of het Gewest wordt opgelegd. Al te vaak stellen we vast dat onze onderaannemers die deadline niet naleven.

Daarom hebben wij proactief een opvolgings- en controlesysteem ingevoerd. Zo kunnen we nagaan of de werken om de openbare weg in zijn oorspronkelijke staat te herstellen correct en tijdig worden uitgevoerd. 95% van de werven worden tegenwoordig binnen de opgelegde termijnen afgerond. Daarmee is ook het aantal klachten afgenomen van de gemeenten, het Gewest en de burgers die impact ondervinden van de werken.

Sibelga Rapport Annuel 2017

Efficiënter, sneller en juister dankzij Leica-tablets

Om wijzigingen in het kader van werven onmiddellijk in kaart te brengen, maken onze studie- en tekenbureaus gebruik van Leica-tablets met een zeer hoge precisie. Voortaan kunnen wij onze plannen precies aanpassen aan de realiteit zonder de hulp van een landmeter. Dankzij die technologie werken we efficiënter, sneller en juister.

Sibelga Rapport Annuel 2017