Jaarrekening

Volledige PDF

Balans

Actieve toestand

2017
nEUR
2016
nEUR
Vaste activa1.201.564.095,911.176.240.502,68
III. Materiële vaste activa1.197.526.749,341.172.169.654,77
IV. Financiële vaste activa4.037.346,574.070.847,91
Vlottende activa138.635.077,08128.774.478,70
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering12.176.875,5410.262.366,50
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar85.986.060,7581.772.570,33
VIII. Geldbeleggingen18.525.000,0018.525.000,00
IX. Liquide middelen20.011.850,5517.631.463,47
X. X. Overlopende rekeningen1.935.290,24583.078,40
Totaal der activa1.340.199.172,991.305.014.981,38
Volledige PDF

Passieve toestand

2017
nEUR
2016
nEUR
Eigen vermogen858.360.490,41858375898,47
I. Kapitaal580.000.000,00580.000.000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden214.759.374,92221.436.792,51
IV. Reserves61.930.912,9555.253.495,36
VI. Kapitaalsubsidies1.670.202,541.685.610,60
Voorzieningen en uitgestelde belastingen29.168.693,6524.769.837,09
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten28.467.123,2523.901.879,19
VII. B. Uitgestelde belastingen701.570,40867.957,90
Schulden452.669.988,93421.869.245,82
VIII. Schulden op meer dan één jaar117.611.964,74126.219.090,52
IX. Schulden op ten hoogste één jaar128.111.375,25101.962.020,63
X. Overlopende rekeningen206.946.648,94193.688.134,67
Totaal der passiva1.340.199.172,991.305.014.981,38

Resultaatrekening

Volledige PDF
2017
nEUR
2016
nEUR
I. Bedrijfsopbrengsten342.582.278,85377.911.119,51
II. Bedrijfskosten-275.220.048,89-342.115.550,12
III. Bedrijfswinst67.362.229,9635.795.569,39
IV. Financiële opbrengsten230.889,89458.209,36
V. Financiële kosten-3.422.940,05-4.348.395,07
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting64.170.179,8031.905.383,68
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen56.023,6651.434,40
VIII. Belastingen op het resultaat-21.819.270,49-6.965.161,91
IX. Winst van het boekjaar42.406.932,9724.991.656,17
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar42.406.932,9724.991.656,17

Resultaatverwerking

Volledige PDF
2016
nEUR
2015
nEUR
A. Te bestemmen winst42.406.932,9724.991.656,17
F. Uit te keren winst-42.406.932,97-24.991.656,17